Korsordet Nr.3 – 2018

  1   2   3 4   5   6 7
8             9        
    MHF   10         11    
12           13       MHF  
    14               15  
    16         17        
18       19              
    20         21        
    22         23     24  
25       26              
27       MHF MHF   MHF   28    
    29             MHF    
Vågrätt: Lodrätt:

8

Filmfis

1

Kan T-Centralen vara

9

Kloka/sång

2

Finns i många länder

10

Lukta

3

Gjordes resan

11

Hal fisk

4

Sugga

12

Rågat

5

Där görs svärd

13

Datorreservkraft

6

Strö ut

14

Undervisaren

7

Kan riksdagsförslag vara

16

Ger man sig

9

Genomblör

17

Ansikte

10

Mickel

18

Skall man inte hysa

11

Kan råka ut för prisfall

19

Brukar vara fin på kalaset

13

Kan åkern vara

20

Skall man inte andra

15

Icke

21

Brukar poppas

19

Halvt träd

22

Svordomar

22

Kan man kläder

23

Pronomen

24

Orörlig

25

Väderstreck

26

Bägaren

27

Nyss anställde

28

Kolik

29

Da
Annons

Vänner i MHF Camping Club

Det är så trevligt att ta bilen och husvagnen för att åka bort några dagar på semestern, besöka vänner, bekanta och stanna till på MHF Camping Clubs riksträff någonstans i Sverige. Årets riksträff anordnades i Vingåker av sektion Sörmland under ledning av Bernt Mählqvist.
När det så kom på tal att anmäla sig för att åka riksträffen erbjöd sig Kent och Sylvia Ivarsson att ta husvagnen på släp bakom deras husbil så att vi kunde komma ner till Vingåker på riksträffen. På så sätt kunde vi resa tillsammans ner, men ändå ha egen husvagn med och på plats.

DSC_0239

Emma Grön är en mysig restaurang med god mat

Dagen började med regn när vi stannade till vid högbacka, men vid lunchtid på vägen ner var vi i närheten av Strängnäs och började hålla utkik efter någonstans att äta när så skyltar till restaurang Emma Grön dök upp. Det visade sig att restaurangen hade öppnats igen vid midsommar efter att varit stängd ett tag. De nya ägare inriktar sig på husmanskost, grillat och bröd från eget bageri och utifrån hur välbesökt och god mat de serverar, hittade vi rätt. Utbudet på menyn skall tydligen också variera under året allt efter tillgång på råvaror vilket ytterligare understryker restaurangens inriktning där gammalt och nytt förenas. Husen är timrade och har torvtak vilket inte är allt för vanligt att se i dagens samhälle, men så gör det också stället mysigt.
Väl framme på Folkets Park i Vingåker fick vi traditionsenligt välkomstfika som brukligt är vid riksträffarna i MHF Camping Club. När väl ekipagen är på plats, hälsar man på hos varandra och pratar en stund över en kopp kaffe eller te kvällarna igenom, därför är riksträffarna så bra ställen att umgås på.
Kommunen välkomnade oss med information om Vingåker och Maria Bergström invigningstalade i Vingåkers fina kyrka. Anders Marklund var konferencier vid riksträffen och guidade alla genom programmet de olika dagarna. Varje dag fanns det också nya tipsrundor med frågor att svara på, men även möjlighet till att spela Boule för de som ville. Spelmän som är medlemmar i MHF Camping Club spelade och underhöll på kvällarna. En av kvällarna underhöll Elisabeth Lord tillsammans med maken Tommy Gunnarsson och på fredagskvällen spelade CERUUS från Norrköping upp dans till. Beroende på hur mycket man orkade och hann med erbjuder träffarna mycket.
Till sist vill vi framföra vårt stora TACK till våra goda vänner Kent och Sylvia Ivarsson från Lit (Z 4938) för att de gav oss möjligheten att delta. Tänk vad det känns bra att ha sådana vänner, men i MHF Camping Club är vi också måna om varandra.
Inger Ekengren och Kjell Andersson (X 2268)

Nordanstigs MHF Årsmöte

Onsdagen den 8 mars kl. 18.30 höll MHF Nordanstig sitt årsmöte i Godtemplargården, Jättendal. Årsmötet fick flyttas framåt p.g.a. av influensasäsongen gjort sig påmind i styrelsen.
Ordförande Kjell Andersson kunde berätta att vår regionordförande tillika kanslist, IngaSara Cardell gått bort på det nya året. Årsmötet påmindes om bortgångna som sedan hedrades med en tyst minut.
MHF Nordanstig bedriver stor del av sin verksamhet i Godtemplargården som ägs av IOGT-NTO Dalens Ros, Jättendal. Antalet besökare på de 12 musikkvällarna varierade mycket under året, där väder och andra konkurrerande aktiviteter spelade in. Tillströmningen av gäster var låg vid påskupén som samarrangerades med IOGT-NTO, vilket inverkade negativt på resultatet. Bussresan till Roslagen i slutet av juli var mycket väl planerad och uppskattad. Under sommaren hjälpte avdelningens funktionärer även Medelpads MHF-avdelning på rastplatsaktiviteten Ta Paus i Armsjön.
Antalet musikkvällar, datum samt sommarens bussresa diskuterades innan programmet för 2017 med ett godkännande kunde antas. Avdelningen planerar för att kunna bibehålla nuvarande innehåll och därmed att musikkvällarna skall gå runt. Övriga planerade aktiviteter för året följer utfallet från föregående år, med undantag för påsksupén.
Styrelsen omvaldes utan förändringar och ordförande Kjell Andersson tackade mötesdeltagarna och styrelsen för det förnyade förtroende att leda MHF-avdelningen ytterligare ett år innan årsmötet förklarades för avslutat. Efter årsmötet bjöd MHF Nordanstig mötesdeltagarna på smörgåstårta, godbit och kaffe.
Jan-Erik Lärka

Blåljus

Kan MHF bli aktören som skapar scenarion som ger blåljusorganisationerna möjlighet att samordna och träna tillsammans för att hantera framtida hot såsom terrorhandlingar?! Det finns kanske möjlighet att bygga vidare på fingerade olyckor där varje yrkesområde sedan utvärderar och reflekterar över sina insatser.
Varje yrkesområde är duktiga inom sina respektive ansvarsområde men hur man löser samverkan kan vara avgörande för utfallet. Vid mindre vardagsolyckor har man upparbetade metoder för att samordna resurser som finns tillgängliga. Nästa steg är att också få ihop det vid mer komplexa fall till exempel där t.ex. hot är inblandat där samverkan blir viktig även för de yrkesverksammas säkerhet.
Mass-gatherings, det vill säga händelser där många människor samlas blir ett allt viktigare inslag i samhället. En stor andel av dessa, publika evenemang blir fler för varje år i Sverige. Speciellt i storstadsregionerna är de en återkommande del av samhällsbilden. Det arrangeras festivaler, maratonlopp, idrotts- och musikevenemang. Förutom detta förkommer politiska events och andra intresseyttringar som samlar grupper av människor och innebära ökade risker till följd av arrangemangens karaktär, population och störnings-/konfliktrisker.
Redan nu är delar av MHF ute och anordnar olika fingerade trafikolyckor som inkluderar blåljusorganisationerna och stärker dem i samarbetet för att lösa sina uppgifter.

EUTrafikVecka

Polis, MHF, Ambulans, Röda Korset & Räddningstjänst

Ur MHF:s perspektiv vill man dels visa åskådarna hur varje steg i arbetet går till, men även ge blåljusaktörerna möjlighet att samöva. Omvärldssituationen och händelser har gjort att myndigheter har fått upp ögonen för att det behövs mer samordning av hur gemensamma resurser kan användas. Både för att identifiera risker och förbättra säkerheten. Säkerhet och risk vid evenemang som samlar många människor behöver ses över för att stärka säkerheten nationellt.
För ett tag sedan uttrycktes förslag om att blåljusorganisationerna bör träna på fler scenarion som kan simulera samhällsstörande aktiviteter som kräver mer av samarbete inom tidigare inte så väl upptrampade stigar. När varje grupp leker i sin egen sandlåda utarbetar man sitt eget sätt att uttrycka och göra saker, men det innebär istället att utbytet med andra blir svårare.
Svåra situationer och dilemman kan göra att de inblandade får möjlighet att sätta fingret på de samverkansutmaningar som uppstår.

Vilka gränser kan man gå över? Vilka gränser måste få finnas? Samverkan är inte bara att man hjälper varandra, utan det kan även handla om att ta ett steg tillbaka och låta de andra organisationerna arbeta.
Här behöver man utveckla gemensamma språk, former, helhetssyn och perspektivförståelse samt en metodik för samplanering och beräkning av förstärkningsresurser.

Ambulans

MHF skapar scenarion som tränar blåsljusorganisationerna att samarbeta

När polisen meddelar att ”nu är byggnaden säkrad” innebär det för dem att det inte finns några personer kvar i byggnaden och att allt är genomgånget. För brandkåren betyder samma uttryck något helt annat: att det inte finns någon risk för att något ska rasa, fatta eld eller dylikt. Denna oklarhet påverkade i sin tur ambulansens möjlighet att få tillträde för att ta hand om och vårda ev. personer som skadats.
Att i efterhand utifrån uppkomna situationer praktiska moment får tillfälle att reda ut begreppen, vad man gjorde och motiv till detta skapar man en större förståelse för varandras arbetssätt och prioritering. Det handlar om att komma fram till vad man vill uppnå med samverkan, se ev. bristande kunskap om varandras rutiner och/eller att man inte vågar ta initiativ över gränser.

Fingerad olycka

Flera skeenden pågår samtidigt som behöver samköras och trimmas in

Behovet av att sätta fingret på samplanering och samordning av resurser baseras på att blåljusorganisationer tenderar att beräkna och anpassa sina resurser var för sig. Ett annat skäl är olika nomenklatur och metoder för att tolka skeenden, identifiera hjälp- och åtgärdsbehov, analysera lägesbilder och utöva inflytande. Effekten kan bli olika agendor att styra krishantering med tröghet och tidsförluster som följd.
Jan-Erik Lärka

Gävle MHF Årsmöte

2017-02-19 18.09.50.jpg

Mötespresidium, Vicky och Lars-Olov

2017-02-19 18.09.35

Harri Silventoinen

Förhandlingarna leddes av ordförande för årsmötet, Lars-Olov Engström från NBV med Vicky Sandert vid sin sida som sekreterare.
Gävle MHF kunde välkomna Leif Fors som ny ledamot i styrelsen som därmed utökades.
Vid årets parentation uppmärksammades speciellt vår regionordförande IngaSara Cardell som gick
bort i januari.

2017-02-19 18.10.45.jpeg

IngaLill Domeij

Nålar delades ut till årets de speciellt inbjudna jubilarerna av vilka Gunnar Berg och Ingalill Domeij närvarade.
Vice ordförande för MHF Region Mitt, Harri Silventoinen gav nyttig information från både region och förbund.
Efter årsmötesförhandlingarna avnjöts fika från det uppdukade konferensbordet.

Regionårsmötet 2017

Omändring i tids­schemat gjorde att mö­tet inleddes ti­digt, med parentation och frå­gan om mötets behöriga ut­lysning och efter det, un­der­hållning av MHF-med­lemmar från Kramfors, Ka­rin Wiberg på bas och fiol samt maken Åke Wiberg på drag­spel och sång. Kända och mindre kända låtar in­troducerades med intres­santa övergångar och ska­pade mycket bra och trevlig underhållning.
Efter lunchen tog Göran Syd­hage, VD för MHF:s förbund vid som mötesord­förande med Ove Sandert från Gävle som mötes­sekreterare.

MIttRÅ2017Presidium.jpg

Ove Sandert t.v.           
                Göran Sydhage t.h.

Fokus vid årsmötet låg till stor del på förhandlingarna som annars också brukar in­nehålla och ta vara på möj­ligheten, när det finns mån­ga samlade från avdel­ningarna, till att ha gemen­samma utbildningspass. Ak­tiviteter i en eller annan form, med förberedelser in­för den mest aktiva delen av verk­samhetsåret är viktig att ta tillvara.

MittRÅ2017

Deltagare vid regionårsmötet

Som vanligt fanns det frå­gor och synpunkter på om vad som hänt under året och hur det redovisades i skrift. Verksamhetsberättelsen hade en kortare form än tidigare, där fokus låg på ett mer kärnfullt utförande i form av punktlista. Syn­punkter på formuleringen av en del i verksamhetsbe­rättelsen framkom på att den inte lämpar sig med nu­varande innehåll.
Vi är alla olika och foku­serar därför på det vi kan, är intresserade av och de
de­lar som är viktiga i det sam­manhang vi verkar i.
Ord är inte bara ord för att fyl­la ut ett tomt papper, ofta be­rättar de något för att ge ett sammanhang, innehåll och beskrivning. Beroende på mottagare av innehållet
är också behovet olika. En gran­skande medlem vill läsa att det man gjort, kom­mit med, bidragsgivare vill se resultatet i utförda ak­tiviteter och förbund sam­manställer och för informa­tionen vidare för nationella bi­dragsansökningar. Inne­
hållet i det vi gjort tillsam­mans sammanställs till verk­samhetsberättelse för att spegla året som varit så att det även kan visas upp utan­för kretsen av de när­maste, t. ex. förbund, men även bidragsgivare i form av Landsting m.fl. och ev. spon­sorer vi behöver berät­ta för hur många vi når ut till. Årsmötet fick ta del av det ekonomiska utfallet för året samt även vad som pla­nerades för det kommande året och hade synpunkter på variation i siffror och av­vikelser på summeringar.

Den auktoriserade revi­sorns berättelse om den­nes åtaganden lästes upp. Re­gionens förtroendevalde re­visor kunde inte presen­tera någon skrivning om för­slag till ansvarsfrihet, då nödvändiga dokument inte hade kommit honom till del. Mötesordförande Gö­ran Sydhage kom efter en kortare stunds fundering med förslag för att lösa si­tuationen, om att bryta ut punkter som behövde
kom­pletteras och justeras till ett extra insatt årsmöte fram­genom. Efter en kor­tare paus kunde så årsmötet be­sluta enl. förslaget, där nytt datum för det extra års­mötet presenteras och med­delas inom fyra veckor.
Arbetet att sammanställa in­formationen tar tid för den som skall sätta sig in i
det, speciellt om man bara har textmassor från flera av­delningar som beskriver
verk­samheten på olika sätt.
Finns uppgifterna samlade i formulär är det hanterbart att åskådliggöra regionens
och avdelningarnas aktivi­teter samt medverkan som är viktig för en samlad bild av helheten. Att få in var­je avdelnings verksam­hetsberättelse så snart som
möj­ligt efter avdelningens års­möte under februari må­nad är avgörande för att
kun­na få till det underlag som ger en rättvis bild. På av­delningsnivå är det svårt
att överblicka och få en käns­la för varför statisti­ken och informationen är
så viktig, men den behövs i allmänhet för att det är det mått med vilket man ev. kan
se om det går framåt eller bak­åt på det stora hela eller inom något område.
De flesta uppgifterna är ju sam­ma från år till år, medan an­dra utvecklas med vad vi hittar på. Vissa år finns möj­ligheter som måste till­varatas för att de inte kom­mer igen och då kan det bli be­sök på mässor och torg, me­dan nästa år ligger fokus på medicinska aspekter el­ler något annat. Man kan nu se att delar av de rapport­system som fanns tidigare för att få ihop innehållet kan komma till nytta i nå­gon form framgenom. Frå­gan är om och i så fall hur vi blir bättre på det framge­nom. Skall en person åka runt och försöka inhämta in­formationen vid årsmö­ten eller finns det effekti­vare sätt att hantera det. Avdelningar runt om i re­gionen kan behöva ekono­misk uppmuntran när man ge­nomför aktiviteter, men då även kunna redovisa vad man gjort. Vill man genom­föra en egen aktivitet behö­ver man i förväg ansöka om bid­rag och beskriva inne­hållet och tänkt nytta, men även intäkter och kostna­der. Frågor och synpunkter fram­fördes även om delar av arbetsplanens innehåll och vad som den innefat­tade och utelämnade. När
så budgeten behandlades fram­kom frågetecken om stör­re förändringar mellan åren som behövde rätas ut innan mötet kunde gå vi­dare.
När så gästerna fick ordet upp­manade länsnykterhets­förbundet i Västernorrland MHF-regionen till samar­bete. Vårt eget studieför­bund NBV står redo att hjäl­pa oss för att bli en ak­tiv part som tar större plats i de­ras verksamhet och MHF-förbundet centralt är mån om vad som händer när vi blickar framåt.
Regionstyrelsen för MHF Re­gion Mitt har med års­mötet nu fått annan sam­mansättning utifrån de för­utsättningar som fanns för att få ihop en fulltalig sty­relse. Även om valbered­ningen strävat efter jämn geo­grafisk fördelning av le­damöter, likväl som fler kvin­nor, finns det möjlighet till justeringar kommande år.
Jan-Erik Lärka

Grötfest hos MHF Kramfors

 

Bord med rattar från krockade bilar som delades ut till inbjudna gäster.

Söndagen den 27 november 2016, kl. 14.00 bjöd MHF Kramfors (Härnösand, Kramfors och Sollefteå ingår) på Grötfest i Frånö Hotell. Det var 45 personer som kom och deltog i festligheterna. Cornelia från Myckelby och Peter från Svanö ställde upp sina hantverk till försäljning under festen. Vårt program började med underhållning av Patrik & Co som sjöng och spelande kända låtar vid flera tillfällen under eftermiddagen. MHF bjöd på maten som bland annat bestod av julgröt, julskinka. Vi hade inbjudna gäster som berättade om fotvård, nya drogtester och massage. Det var i tur och ordning Sorinas Fotvård, Peter från Svanö och massör Carina Edefall. Samtliga gäster fick en ratt från en krockad bil i gåva istället för blommor. Evert Strindin gick runt och sålde totalt 100 lotter med fem vinster i potten.

Ordförande Evert Strindin håller föredrag

Före sista aktiviteten var det dags för kaffe med hembakat bröd och tårta av Simone Edefall. Festen avslutades med 12 frågor i trafikkunskap. Tre vinster i potten till de som svarat alla, eller nästa alla rätt. MHF Kramfors värvade fyra nya medlemmar. Tusen tack till alla som var med på grötfesten och bidrog till en mycket trevlig sammankomst på första advent 2016.
Per-Olov Törnkvist     Nils Berglund
Sekreterare                  Fotograf

Till minne av IngaSara

Det är med tungt hjärta jag nu skriver dessa rader till minne av en av mina närmaste vänner, någon som berört och betytt mycket för oss alla.
Ja, IngaSara berörde de hon mötte med sin sprudlande energi och glädje. Hon betydde oerhört mycket dels för mig personligen som mentor och mycket nära vän. Men hon var också drivande i regionen som ordförande och kanslist. Hon hade ett stort engagemang i många föreningar, sociala projekt och även inom kyrkan. Under våra många och långa bilresor tillsammans kors och tvärs genom regionen hade vi intressanta diskussioner som ibland sträckte sig över flera dagar. Hon hade ofta idéer som hon ville bolla med mig först innan hon tog upp dem med någon annan och jag kommer verkligen att sakna telefonsamtalen där en ivrig röst frågar mig ”vad tror du om det här”? Och då behövde det inte alltid vara saker som rörde MHF. Något annat som var utmärkande för IngaSara var hennes stora förtjusning i loppisar, både att hålla dem själv och att gå och titta efter fynd. Många gånger när vi har varit ute och åkt på väg till någon aktivitet eller ett möte så har det blivit ett kortare uppehåll vid en nyöppnad loppis, för man vet ju aldrig vad man kan hitta.
IngaSara värvade mig till regionstyrelsen efter en bingokväll med en annan nykterhetsförening. Hon frågade mig om jag kunde tänka mig att sitta med i styrelsen tillsammans med henne för den skulle behöva någon yngre person med nya idéer. Jag tänkte på saken i ungefär tio meter, fram till hissen, och sade ja. Så glad har jag sällan sett någon bli.
Vi brukade säga att vi vägrar ha tråkigt tillsammans och jag har aldrig haft en tråkig minut med min vän IngaSara, däremot har många kastat undrande blickar på oss när vi suttit på tåget till Stockholm och pratat oavbrutet i 3 timmar samtidigt som vi skrattat så tårarna runnit.
Förmågan att möta människor avundades jag henne, varhelst hon var så lyckades hon antingen värva en ny medlem eller ge lite information om MHF. Verksamheten måste gå vidare men det kommer för alltid att vara ett före och efter IngaSara.
Lars André
2:e Vice Ordförande
Regionstyrelsen

Besök hos MA i Stjördal

Många mil blev det men det var det värt!
Att möta andra är alltid intressant och det blev ett bra möte mellan oss och MA.
Vid ankomsten till hotellet mötte jag någon som omedelbart kände igen mig från Tempelriddarnas konvent i Sundsvall för tre år sedan.
Där ser man vad frisyr-byte hjälper lite!
MA fungerar på ungefär samma sätt som MHF: en organisation som ”slåss” för nykterhet i Sverige/rusfrihet i Norge. Det är självklart vad vi menar med nykterhet i Sverige och den norska motsvarigheten, rusfrihet, är kanske än tydligare. Här står den för en frihet från all påverkan av alkohol, narkotika och läkemedel i trafiken. Funderar om inte stor glädje kan ge ett litet ”rus” så vi får väl inte vara så där onaturligt glada! Skämt åsido så har vi nog alla klart för oss vad som gäller.
I Norge finns Trygg Trafik som enklast är en norsk motsvarighet till ”Säker Trafik” i Sverige. De presenterade sina arbetsområden och hade en liten tävling där till och med jag hade turen att ha så många rätt att jag vann en T-shirt, trots att det handlade om Norge. Det säger väl en del om hur lika vi är och hur lika förhållandena är i trafiken. Dock dör det betydligt färre i Norge vilket enkelt kan förklaras med betydligt lägre hastigheter än i Sverige.
MA:s ledning, representerad av Ann-Cathrin Becken som också deltog i MHFs sista Förbundsårsmöte i Göteborg, talade om hur det ligger till med alkolåsen i Norge. Där ligger vi nog lite före och kanske tack vare alla visningar av alkolås-släp land och rike runt. MA har två bilar som utrustats med alkolås och åker runt och visar upp sig. Tänk om vi som har använt släpen så pass intensivt att det idag är en självklarhet med alkolås, kunde hyra ut släpen till MA! Det är inga svårigheter att översätta bedömningarna till norska och ha samma koncept där som här.
Förslaget har jag överlämnat till förbundskansli-företrädare i MHFs projektgrupp så vi får väl se vem som får äran för den idéen… Det behövs kanske att en karl framför den: det har jag varit med om förr.
När det gäller medlemsvärvning har MA lika svårt som vi: det är svårt att ens fråga. Min erfarenhet från avdelningarnas årsmöten och de som fått utmärkelser för långvarigt medlemskap är att det faktiskt var någon som frågade dem om de ville vara med! Det är dags att fråga igen.
Underligt nog så frågade inte jag om någon av de norska deltagarna ville vara med i MHF och inte heller frågade någon mig om jag ville vara med i MA… ? Undrar varför? Tror inte att MHF har något förbud mot medlemmar bosatta i annat land… Det måste utredas!!!
MA har också funderingar på hur deras organisation kommer att behöva se ut framledes. Skall de ha en liknande vår eller skall de avstå från mellanledet region? Idag har man regionrepresentanter utan egen budget och utan egna anställda vad jag kunde förstå.
De har också svårt, precis som vi, att få lokala deltagare i centrala aktiviteter, motsvarande våra projekt. Engagemanget behövs hos MA likaväl som hos oss.
Tyvärr kommer vi inte att möta MA på det sätt vi sett fram emot i sommar. Men det är tänkbart att vår region får medel under hösten.
MHF centralt har tagit till sig idén om gränsöverskridande möten och gör ett besök själva före sommar-semestern så vi får väl avvakta.
Jag tror nog att när vi möts igen, och är flera från båda hållen, att vi får med oss än mer erfarenheter och att vi också kan ge MA några bra idéer att spinna vidare på.

Kanslisten på utflykt

En timme för din övertygelse

Visst har du en timme över för din övertygelse? Vet du att varje dygn har 86 400 sekunder? Hur många det blir på ett år känns lite väl mycket att ens tänka sig. Det är en fråga om prioriteringar vad vi gör med vår tid. Många människor har fått frågan om vad de skulle göra om de fick 86 400 varje dag. De flesta tror att det är pengar det handlar om och visst vore det fint att få det! Vi räknar upp allt vi skulle köpa, allt vi skulle kunna göra, resa och uppleva. Få känner att de skulle dela med sig, även när de får besked att nästa dag får de lika mycket. När vi får veta att det handlar om tid som inte kan sparas eller förvandlas till saker kvarstår bara vad vi gör
med vår tid och vilken som får den. Det finaste vi kan ge varandra är just tid. Vi har alla lika mycket och vi gör olika saker med den. Ibland kan vi säga att arbete tar bort så mycket av den, tiden, att vi ser fram emot pensionen! Och det är då tiden verkligen flyger iväg! Det finns så mycket som vi tänkt gör sedan, när vi blir pensionärer, att dagarna blir fyllda av göromål. Visst kan saker och ting ta längre tid när man blir äldre, det har jag själv märkt. Men nog skulle du kunna hitta en timme för din övertygelses skull? Vi är rätt många som lägger ner mycket tid för MHF och andra organisationer där vi är medlemmar. Och det finns många behjärtansvärda ändamål
Aktiv medlem en timme