Föreläning på Bräcke gymnasieskola

Kent föreläser för eleverna

Den 20 februari var vi inbjudna att medverka på en temadag på Bräcke gymnasieskola. Dagen var upplagd så att eleverna kom i 4 grupper med en lärare och varje grupp fanns hos oss i en timme. Vi var fyra olika organisationer under dagen som eleverna gick runt till. De andra var folkracing, information om elbilar och ambulanspersonal som information om omhändertagande av skadade vid en olycka. När vi kom dit visade det sig att vi skulle hålla till i aulan och hade även tillgång till gymnastiksalen som ligger intill. Vi kom en halvtimme innan det skulle börja. Redan då satt de flesta eleverna i aulan och väntade på oss så det blev en hektisk start. Vi hade med oss uppvaknandet och promilleglasögonen. Vi hade också förberett vilka frågor vi skulle ta upp med eleverna eftersom vi skulle ha en timmes undervisning. Detta gjorde vi så att Kent skrev upp siffror eller ord på en whiteboard och sedan pratade han med eleverna om detta. Han tog bland annat upp antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vikten av vara nykter vid framförande av motorfordon. Varför bilbälte alltid ska användas när det finns. Där poängterades det att huvudsyftet är att sitta kvar i stolen vid en olycka. Kent försökte också föra en dialog med eleverna men det gick lite trögt. Några enstaka svarade på frågor.

Elever tittar på uppvaknandet

Sedan eleverna lyssnat på föreläsnigen fick de komma fram och bekanta sig med uppvaknandet. Därefter gick de ut i gymnastiksalen och fick prova att gå efter en linje med promilleglasögonen. Vi valde att enbart använda dem för alkohol. En stor del av eleverna vi träffade gick utbildning i att framföra lastmaskiner och liknande. De har bälte i sina maskiner och alla måste blåsa i alkolås för att få framföra dem. De övriga eleverna var nysvenskar och gick introduktionsprogram för dem. Totalt träffade vi under dagen 77 elever.

Lits MHF avdelning

Regionårsmötet 2019

Tidigare år har förmiddagen nyttjats då ombud, tillika funktionärer, samlats från hela regionen, för viktiga gemensamma kunskapsaktiviteter och grupparbeten för att utveckla verksamhet och organisation.

Underhållning

Dagen inleddes med underhållning. Annika Östman sjöng och berättade om Edith Piafs liv och ackompanjerades av Marco Fonseca på piano och melodica. Hur hon föddes i en portuppgång i Paris, om uppväxten och livet som klubbsångerska, om glamour och berömmelse men också missbruk och sjukdomar. En sorgsen och vacker resa genom livet, askungesagan som började i rännstenen och slutade i världsberömmelse, även för den som inte kan franska. Rösten ligger väldigt nära Piaf med både melodier och tonläge som är originalet troget. Att få vissa delar och i bland hela låtar framförda på svenska, med det franska bibehållet, förhöjde framförandet än mer. Underhållningen var verkligen en stor behållning, något du som inte var med missade.
Efter lunch fortsatte underhållningen innan själva årsmötet tog vid.

Årsmötesförhandlingar

Årsmöteshandlingarna hade gått ut via e-brev resp. snigelpost beroende på om mottagarens e-postadress rapporterats vid anmälan av ombud. Ombuden hade gärna sett att de fått dem tidigare.
Stefan Åsander valdes till årsmötesordförande och Per-Olov Törnqvist till mötessekreterare.
Verksamhetsberättelsen ligger till underlag för ombuden och medlemmar för att bilda sig en uppfattning om omfattning, kvalitet och innehåll i verksamheten i hela regionen, men även i nästa led där bidragsgivare utvärderar hur det gick och om det kan bli någon fortsättning eller ej. När avdelningarna för ett antal år sedan redogjorde för de aktiviteter man bedrev i samband med man skickade in ombudsanmälan kom informationen in och kunde sammanställas i siffror och berättelse, men sedan det ändrades har man fått förlita sig på handfast insamlande av data vid besök på årsmöten. För den som inte tänker på det utan står lite på sidan om kan det komma som en överraskning, men varje avdelnings verksamhetsberättelse, besöksantal, verksamhetsplaner etc. är viktiga och behövs som underlag för att kunna ge en rättvis översiktsbild av vad som händer ute i hela regionen. Med planering av de gemensamma resurserna såsom vältebil, krocksläde, husvagnar och husbil minimeras planeringskrockar och nyttjandegraden kan då ökas. När vi får siffror på året som varit kan vi också gå från en känsla till vetskap om vad som fungerat och inte, en komponent i delaktighet för var och en.
Mycket av fokus har under året legat på att försöka sätta sig in i och ordna upp oklarheter. Vid behandling av ekonomi och ansvarsfrihet framfördes synpunkter och reservationer på hanteringen som den nya styrelsen får ta till sig och förbättra till kommande år. Ingen förändring sker av traktamenten eller ersättningar
Årsmötet hade inga motioner att ta ställning till, något som den här delen av MHF-landet varit duktiga på att producera för att förbättra hur MHF verkar och arbetar.
Endast små förändringar av sammansättningen av styrelsen gjordes, där Hans Pettersson valdes in som ordinarie ledamot i regionstyrelsen. Leif Fors valdes som revisorsersättare för Kent Ivarsson.

MHF-bil

Under paus i årsmötet kunder ombuden se och prova en bil för de allra minsta med MHF-dekaler som barnet själv kan ratta eller styras via en fjärrkontroll. Bilen kan göra MHF intressant för de mindre som får en egen åkattraktion.

Gäst

Göran Sydhage, VD för MHF, tog upp bl.a. medlemsregistret, MHFs lotteri En Chans på Tusen, aktiviteter och projektkatalog som passar MHF-avdelningar. Han har sina rötter i Örnsköldsvik och arbetade där som försäljningschef i bilbranschen och hade ett omfattande föreningsengagemang, bland annat inom musik och politik.

Jan-Erik Lärka
Foto:John Alneberg

Tillbakablick

Med tiden fastnar tankarna i samma banor och detaljer, som inte har en lösning i det lilla, utan som behöver långsiktiga målinriktade insatser av en grupp eller sammanslutning av personer. De som
inte är vana eller redo kan ha svårt att se och acceptera att världen runt omkring oss utvecklas och
att det som fungerade förut också behöver anpassas till nutid. Med anledning av gruppaktivitet
under ett regionårsmöte för några år sedan fick ombuden försöka höja blicken för att försöka se och
fundera på vad som verkligen är viktigt. Tillsammans i grupp går vi ”Från bra till enastående 2020”
som en sådan övning behandlade. Frågeställningarna nedan är inte unika för en förening eller
organisation, det viktiga är att själv göra något av svaren.
• Hur ser åldersstrukturen ut inom FMK och MHF i stort och lokalt?
Svaret på frågan berättar om vilken åldersgrupp som vår förening arbetar med och vad vi har för
utgångspunkt att arbeta med.
• Hur skall vi kunna värva fler medlemmar?
Måste det vara just yngre som värvas, är det inte så att det är lättare att få med personer som liknar
dem som redan är med. För om yngre skall gå med i förening med övervägande del äldre behöver
de stöpas om (om de inte redan är lillgamla) för att passa en grupp äldre och tvärt om.
• Vilka krav ställs på funktionärerna? Skall funktionärerna vara specialister eller generalister?
För att besvara den första delfrågan kan man behöva fundera på vad föreningen gör under ett år,
samt om man vill utöka dessa aktiviteterna. Är det alltid andra som skall göra, du och jag skulle väl
kunna vara med. Specialisten kan mycket om en eller ett fåtal saker, t.ex. är duktig på alkolås och
dess tekniska funktioner. En generalist kan t.ex. koka kaffet, konversera, visa och berätta
översiktligt om alkolås, köra vältebilen etc.
• Hur kan vi entusiasmera medlemmarna att ta ett uppdrag eller deltaga i en aktivitet?
Om en ledarperson skall tillfråga var och en för varje gång någon aktivitet göras så kommer
vederbörande inte få göra annat, och blir dessutom slutkörd. De som ställer upp återkommande och
därmed blir självgående blir ofta gruppen som håller igång. Ibland behövs det fyllas på med någon
för att det inte skall bli avbrott.
• Upplever medlemmarna stolthet i att tillhöra MHF resp. FMK?
Innehållet i det som föreningen gör och står för och gör är här viktigt för hur ”stolt” man är. De bra
sakerna som hände tidigare räcker långt, men behöver kompletteras då och då med nya bra saker,
dels på riksplanet, men även lokalt för att var och en skall tycka att ”det här är min förening”.
Jan-Erik Lärka

Årsmöte MHF Höga Kusten

MHF Höga Kusten (omfattar Härnösand, Kramfors och Sollefteå) arrangerade sitt årsmöte den 17 februari 2019, kl. 12.00 hos IOGT/NTO, GT-lokalen i Kramfors. Det var 18 närvarande medlemmar och en inbjuden gäst som var Kristina Ulander från NBV.
Vi började med att bjuda på smörgåstårta och valfri dryck (kaffe, the eller fruktdryck). Klockan 13.00 öppnade ordförande Evert Strindin årsmötet. Därefter hölls en tyst minut för avlidna medlemmar. Till presidium valdes Stefan Åsander som ordförande och Per-Olov Törnkvist som sekreterare. Verksamhets- och ekonomisk berättelse lästes upp av ordförande Evert Strindin respektive kassör Per-Olov Törnkvist. Revisor Maud Näsholm redovisade revisionsberättelsen. Årsmötet fastställde resultat- och
balansräkningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Per-Olov Törnkvist som även är sekreterare i regionstyrelsen visade ett bildspel med information från förbundet. Det handlade bl. a om TN-dagen, Ta Paus, funktionärsutbildning. Årsmötet godkände förslaget på Arbetsplan och Budget för 2019 samt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en ersättare. Årsmötet beslutade om omval för ett år av Evert Strindin till ordförande och omval för två år av ledamöterna Berith Uhlin och Inge Wiksten samt omval för ett år av revisorerna Maud Näsholm och Kerstin Wretling.
Nytt för i år är att årsmötet kunde välja en valberedning som består av Nils Berglund (sammankallande), IngaLill Holm och Kristina Ulander. Kristina Ulander värvades samtidigt in som ny medlem i MHF Höga Kusten.
Vår inbjudna gäst Kristina Ulander från NBV fick ordet och informerade om NBV och samarbetet med MHF. Mötesordförande Stefan Åsander avslutade årsmötet.
Efter årsmötet delade ordförande Evert Strindin ut diplomer och nålar till tre närvarande jubilarer av tolv. De andra nio som av olika anledningar inte kunde närvara har vi skickat per post till. En jubilar som fick sitt diplom och nål per brev skrev en tackhälsning till avdelningen med en personlig historisk tillbakablick. Som avslutning bjöd vi på kaffe och kramforskaka.
Till sist vill styrelsen för MHF Höga Kusten önska alla medlemmar en skön och trevlig sommar.

Per-Olov Törnkvist

”Vuxen dricka”

Jag jobbar med ungdomar med olika funktionsvariationer och enligt lag är de flesta myndiga på pappret, men inte i kropp, knopp och själ.
Vi pratar en del om konsekvenserna av att dricka ”Vuxen dricka”, och jag kan förstå att de vill vara lika vuxna som oss andra, men de kan inte hantera det på samma vis. Har man svårt att tala, röra sig, bli förstådd – så blir det inte bättre när man har druckit alkohol. Vilken tur att det finns alkoholfria alternativ.
Nu är det så bra att Systembolagets försäljning av Alkoholfritt har ökat i några år. Mellan 2012 – 2016 ökade försäljningen från 2,2 miljoner till 3,4 miljoner liter alkoholfri öl, cider/must.
Under tredje kvartalet 2018 ökade Systembolagets a-fria försäljning med nio procent ( 9 % ).
Systembolagets talesman säger att numera har det alkoholfria alternativet en given plats på middagsbordet. Konsumenterna har blivit mera medvetna, sortimentet har ökat och Föreningen Fruktdrycker har gjort ett bra jobb med att bjuda på dessa drycker.
Men tyvärr kan detta medföra negativa konsekvenser. Under 68 år har Föreningen Fruktdrycker funnits och haft ett fint samarbete med Systembolaget. Men nu när Systembolaget har toppsiffror så får Föreningen Fruktdrycker inga bidrag till demonstration av alkoholfritt, så det betyder kanske slutet för Föreningen Fruktdrycker

Nostalgi:

Om man under 1960 – talet var tveksam om vilken dryck man skulle inhandla till festen kunde man ringa fröken Dryck och få tips om lämpliga alkoholfria drycker.
Initiativtagare till denna var Föreningen Fruktdrycker som under åren 1964-1969 anordnade speciella kampanjer vid bl.a. examenstiderna. Samtliga kvinno – och nykterhetsorganisationer i Sverige deltog i kampanjerna.
Föreningen Fruktdrycker bildades 1951 av nykterhetsrörelsen och fruktindustrin.

Zaedi Danielsson

Halkövning i Lungre

Den 27 januari bjöd FMK och M in till gratis halkövning på Jämthalkas trafikövningsplats. Under dagen var det 126 stycken som provade på halkkörning. Av dessa var det 19 stycken som höll på att övningsköra och var där med sin handledare. Många av dessa kom sedan upp till JMKs samlingslokal för att få varmkorv och kaffe. Där hade vi från MHF Lit-Häggenås satt upp uppvaknandet. Vi hade även med oss promilleglasögonen och broschyrer. Även FMK och M hade informationsmaterial och personal där. Vi höll till i samma rum där de som fikade satt. Vi hade ganska många som kom och tittade på utställningen och provade glasögonen. Oftast kom det hela sällskap åt gången. Vi hade två grupper där det var tre generationer som hade följts åt för att prova på halkkörningen. Vi hade också några från Holland och Belgien som pratade väldigt bra svenska. Killen från Belgien berättade också om hur synen på att dricka alkohol och sedan köra bil var i sitt hemland. Det är betydligt mer accepterat bland den äldre generationen än den yngre. Flera som kom hade hört talas om glasögonen och när de upptäckte att vi hade dem så ville de gärna prova. Alla som kommer fram och tar del av materialet tycker att det är bra att vi är ute och informerar om alkohol och trafik och det är oftast givande samtal med de som kommer.

Informationsmaterial, promilleglasögon och uppvaknandet

Sylvia Ivarsson

Vilka kryddor använder vi speciellt till jul?

Återigen har Svenska folket firat jul, med eller utan ”vuxen dricka”. Vi som valt att dricka annat som t.ex Zeunerts, Apotekarens eller Nygårda träffades en trevlig söndag eftermiddag för att fira in den stora högtiden. Tillsammans med alla Medelpad/Sundsvalls nykterhetsföreningar blev vi ett 45 tal glada förväntansfulla gäster. Detta år var det IOGT-NTO Lf 946 Jarlaborg som stod som värdar.
Föreningar har ett eget hus i byn Delje, Matfors och tyvärr hade det varit kallt under natten så husvattnet hade frusit. Värdarna fick ringa runt till sina gäster och be dem ta med ”eget vatten” till disk och toalettbesök. Med några liter vatten i handen kom folk från när och fjärran.
Tomtemor Mariann Wasserman hälsade alla varmt välkomna och började kvällen med att läsa en sorglig dikt som heter ”Tio små tomtenissar” ( se google ) som råkar ut för olika död och öden. Men det glada humöret kom tillbaka när vi blev inbjudan att inta Julbordet. På detta julbord fanns lite av varje, såsom skinka, janssons, leverpastej, sill, köttbullar, rödbetssallad och en annorlunda grönsallad, gjord på äpplen. Till efterrätt blev det Ris á la malta. Ett väl godkänt julbord. Kvällens ”underhållning” bestod av lotteri och två kluriga gissningstävlingar. En av tävlingarna skulle vi gissa på olika kryddor. Som te.x ”Strömkunning”= Kanel, ”Två killnamn”= Timjan, ”Tvättrum”= Salvia
Vi slog ihop våra kloka hjärnor och fick till slut några rätt. Efter några timmars samvaro återvände vi hemåt – Mätta – Nyktra – Glada -JUL förväntansfulla, med några julklappar i handen.
Vattnet lämnade vi kvar till nästa köldknäpp. Om det fanns något kvar efter all disk.
IOGT-NTO Lf 158 Hälleberget inbjöd till 2019 års lilla Julafton.
Midnatt råder……..endast de nyktra är vakna?
Mätt o glad

Zaedi Danielsson