Nya Regionstyrelsen

Ordförande Ove Sandert

Uppvuxen i Alfta i Häl­singland och på väg dit för 30 år sedan värvad till MHF.
Familjen består av frun Vic­ky och tre barn, Lisa-Marie, Felicia och Melinda samt två katter.
Har varit ordförande för MHF Ungdom i Gävle och MHF Ungdom Gävleborgs di­strikt och är sedan 2005 ordförande i Gävle-avdel­ningen.
Arbetade i 15 år på Erics­son i Gävle som provare, prov­ningsberedare och se­dan som teknikadministra­tör. Körde buss på kvällar och helger under många år un­der 80- och 90-talet. Har se­dan jobbat heltid som buss­förare och trafikledare hos Swebus, Nobina och nu på Nettbuss. Har kört både lin­jetrafik lokalt i Gävle och Gästrikland samt be­ställningstrafik i Sverige och utomlands.

Sekreterare Per-Olov Törnkvist

Är 56 år och född samt upp­vuxen i Karlstad (Värm­land) men numera bo­satt i Kramfors (Ånger­manland). Tog studenten 1979 efter att ha gått Dist­ributions och kontorslinjen med inriktning på handel.
Bör­jade arbeta samma år inom bygg- och järnhan­deln som butikssäljare med va­rierande uppgifter.
Intressen på fritiden är ar­betet med MHF både lo­kalt och regionalt, fritid­shuset, promenader, korsord och läsning. Är som person an­svarsfull, engagerad, nog­grann, ordningssam, plikt­trogen, pålitlig, servi­ceinriktad och trevlig.

Kassör André Hällsten

Är 49 år och bor i Malm­berget, arbetar där som buss­förare. Chaufförsyr­ket har följt med under hela den yrkesverksamma ti­den och har under åren kört dispensfordon med malm, styckegods och ter­moekipage. Har dessutom va­rit förare i Norge under fyra år. Ägnar fritiden till fö­reningslivet och har un­der många år varit aktiv ung­domsledare och givet­vis aktiv inom MHF. Gick med i MHF Ungdom som 12-åring och har varit MHF tro­gen sedan dess, men har ock­så haft en politisk kar­riär som ledamot i fullmäk­tige och kommunstyrelse i Malå. Nu har föreningsen­gagemanget minskat en del, är mest aktiv inom MHF men också inom hemvär­net och har även arbetat inom försvarsmakten och ge­nomfört utlandsmission. Är i dagsläget ensamståen­de men det kan förändras.
P-G Gyllenhammar blev far i fjol och då var han 81 år…

Ledamot Annika Nilsson

Är född 1968, gift och har tre söner i åldrarna 18, 20 och 22. Har bott i Jämtland i 8 år och kommer ursprungligen från Småland. Är trädgårdsmästare i bot­ten och drev trädgårds­näring där det blev en hel del resor i jobbet och kunde då se ett antal trafikolyckor vilket väckte intresset för trafiksäkerhet.
Så småningom kom enga­gemanget för nykterhet och dro­ger och där såg man än mer av detta med trafiksä­kerhet och problemen för sam­hället p. g. a. skador re­laterade till olyckor.
Vill kunna påverka sam­hället att tänka på trafiksä­kerhet, därav engageman­get i MHF.

Ledamot Bo Bergkvist

Är 65 år och bor i Matt­mar, Åre kommun, tillsam­mans med sambo och hund. Har varit hundförare i för­svarsmakten och utbildat eki­page i hundtjänst, men dess­utom arbetat inom tran­sportbranschen. Intressen är vår hund, na­tur och fisketurer.
Ordförande i Mattmar-avdelningen sedan tre år tillbaka.

Ledamot Göran Brorsson

Är en trafikintresserad folk­högskolelärare från Örn­sköldsvik som har haft förmånen att i 25 år få hjälpa många unga med vis­sa mindre s. k. ”osyn­liga” funktionshinder, att kla­ra teoriprovet för vid Tra­fikverket. Med ett eget kör­kort får många av dessa ele­ver en stärkt självkänsla.
Har vid Mellansel folk­högskola (www.mellansel.fhsk.se) haft elever som bli­vit yrkesförare. De senaste tre åren har sedan ett flertal fått arbete som taxiförare.
Är sedan snart 39 år gift med Ing-Marie Brorsson och har sju barnbarn – en stor rikedom!
Snickrar på fritiden för när­varande på sommarhu­set ute vid Höga kusten.
Kursansvarig speciallä­ra­re vid Mellansel folkhög­skola.

Ledamot Mats Laulainen

Är bosatt i Hofors och medlem i Sandvikens MHF och arbetar på Ovako stål­
industri. Har varit med i nykter­hetsrörelsen sedan slutet av 70-talet i olika föreningar
och förbund, men gick med i MHF igen för c:a fem år se­dan efter ett uppehåll. Var
med under 80-talet för att få bil­ligare bensin.
Är samlare av kameror, te­lefoner, LP- och EP-ski­vor, tv- och sällskapsspel,
skriv­maskiner och allt som bli­vit mer än två exemplar.
Det blir lätt ännu fler sam­larobjekt.

Ledamot Göran Björkström

Bor i Flugbo, Bollnäs till­sammans med sin ung­domskärlek och fru, Bodil.
Har haft två företag som sålt bilar på olika orter.
Teater och tänkvärda dik­ter från närområdet till Flugbo ligger familjen
varmt om hjärtat.
Har goda kunskaper om fö­retags- och föreningsrätt.
Är sedan några år ord­förande i Bollnäs MHF-avdelning.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: