Regionårsmötet 2017

Omändring i tids­schemat gjorde att mö­tet inleddes ti­digt, med parentation och frå­gan om mötets behöriga ut­lysning och efter det, un­der­hållning av MHF-med­lemmar från Kramfors, Ka­rin Wiberg på bas och fiol samt maken Åke Wiberg på drag­spel och sång. Kända och mindre kända låtar in­troducerades med intres­santa övergångar och ska­pade mycket bra och trevlig underhållning.
Efter lunchen tog Göran Syd­hage, VD för MHF:s förbund vid som mötesord­förande med Ove Sandert från Gävle som mötes­sekreterare.

MIttRÅ2017Presidium.jpg

Ove Sandert t.v.           
                Göran Sydhage t.h.

Fokus vid årsmötet låg till stor del på förhandlingarna som annars också brukar in­nehålla och ta vara på möj­ligheten, när det finns mån­ga samlade från avdel­ningarna, till att ha gemen­samma utbildningspass. Ak­tiviteter i en eller annan form, med förberedelser in­för den mest aktiva delen av verk­samhetsåret är viktig att ta tillvara.

MittRÅ2017

Deltagare vid regionårsmötet

Som vanligt fanns det frå­gor och synpunkter på om vad som hänt under året och hur det redovisades i skrift. Verksamhetsberättelsen hade en kortare form än tidigare, där fokus låg på ett mer kärnfullt utförande i form av punktlista. Syn­punkter på formuleringen av en del i verksamhetsbe­rättelsen framkom på att den inte lämpar sig med nu­varande innehåll.
Vi är alla olika och foku­serar därför på det vi kan, är intresserade av och de
de­lar som är viktiga i det sam­manhang vi verkar i.
Ord är inte bara ord för att fyl­la ut ett tomt papper, ofta be­rättar de något för att ge ett sammanhang, innehåll och beskrivning. Beroende på mottagare av innehållet
är också behovet olika. En gran­skande medlem vill läsa att det man gjort, kom­mit med, bidragsgivare vill se resultatet i utförda ak­tiviteter och förbund sam­manställer och för informa­tionen vidare för nationella bi­dragsansökningar. Inne­
hållet i det vi gjort tillsam­mans sammanställs till verk­samhetsberättelse för att spegla året som varit så att det även kan visas upp utan­för kretsen av de när­maste, t. ex. förbund, men även bidragsgivare i form av Landsting m.fl. och ev. spon­sorer vi behöver berät­ta för hur många vi når ut till. Årsmötet fick ta del av det ekonomiska utfallet för året samt även vad som pla­nerades för det kommande året och hade synpunkter på variation i siffror och av­vikelser på summeringar.

Den auktoriserade revi­sorns berättelse om den­nes åtaganden lästes upp. Re­gionens förtroendevalde re­visor kunde inte presen­tera någon skrivning om för­slag till ansvarsfrihet, då nödvändiga dokument inte hade kommit honom till del. Mötesordförande Gö­ran Sydhage kom efter en kortare stunds fundering med förslag för att lösa si­tuationen, om att bryta ut punkter som behövde
kom­pletteras och justeras till ett extra insatt årsmöte fram­genom. Efter en kor­tare paus kunde så årsmötet be­sluta enl. förslaget, där nytt datum för det extra års­mötet presenteras och med­delas inom fyra veckor.
Arbetet att sammanställa in­formationen tar tid för den som skall sätta sig in i
det, speciellt om man bara har textmassor från flera av­delningar som beskriver
verk­samheten på olika sätt.
Finns uppgifterna samlade i formulär är det hanterbart att åskådliggöra regionens
och avdelningarnas aktivi­teter samt medverkan som är viktig för en samlad bild av helheten. Att få in var­je avdelnings verksam­hetsberättelse så snart som
möj­ligt efter avdelningens års­möte under februari må­nad är avgörande för att
kun­na få till det underlag som ger en rättvis bild. På av­delningsnivå är det svårt
att överblicka och få en käns­la för varför statisti­ken och informationen är
så viktig, men den behövs i allmänhet för att det är det mått med vilket man ev. kan
se om det går framåt eller bak­åt på det stora hela eller inom något område.
De flesta uppgifterna är ju sam­ma från år till år, medan an­dra utvecklas med vad vi hittar på. Vissa år finns möj­ligheter som måste till­varatas för att de inte kom­mer igen och då kan det bli be­sök på mässor och torg, me­dan nästa år ligger fokus på medicinska aspekter el­ler något annat. Man kan nu se att delar av de rapport­system som fanns tidigare för att få ihop innehållet kan komma till nytta i nå­gon form framgenom. Frå­gan är om och i så fall hur vi blir bättre på det framge­nom. Skall en person åka runt och försöka inhämta in­formationen vid årsmö­ten eller finns det effekti­vare sätt att hantera det. Avdelningar runt om i re­gionen kan behöva ekono­misk uppmuntran när man ge­nomför aktiviteter, men då även kunna redovisa vad man gjort. Vill man genom­föra en egen aktivitet behö­ver man i förväg ansöka om bid­rag och beskriva inne­hållet och tänkt nytta, men även intäkter och kostna­der. Frågor och synpunkter fram­fördes även om delar av arbetsplanens innehåll och vad som den innefat­tade och utelämnade. När
så budgeten behandlades fram­kom frågetecken om stör­re förändringar mellan åren som behövde rätas ut innan mötet kunde gå vi­dare.
När så gästerna fick ordet upp­manade länsnykterhets­förbundet i Västernorrland MHF-regionen till samar­bete. Vårt eget studieför­bund NBV står redo att hjäl­pa oss för att bli en ak­tiv part som tar större plats i de­ras verksamhet och MHF-förbundet centralt är mån om vad som händer när vi blickar framåt.
Regionstyrelsen för MHF Re­gion Mitt har med års­mötet nu fått annan sam­mansättning utifrån de för­utsättningar som fanns för att få ihop en fulltalig sty­relse. Även om valbered­ningen strävat efter jämn geo­grafisk fördelning av le­damöter, likväl som fler kvin­nor, finns det möjlighet till justeringar kommande år.
Jan-Erik Lärka
Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: